Prehľad členov

Jihočeský vědeckotechnický park

Akciová společnost Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) byla založena Jihočeským krajem v roce 2008 za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transfer technologií do hospodářské praxe regionu. Posláním a smyslem JVTP je primárně podpora podnikání v regionu. JVTP firmám v nové budově poskytuje zázemí v podobě vybavených laboratoří, kanceláří, konferenčních prostor či technologických hal a zároveň zasídleným firmám zajišťuje vše potřebné k jejich činnosti. K službám vědeckotechnického parku patří zpracování podnikatelských plánů a studií, asistence při zpracování výzkumných a vývojových projektů či finančních plánů. Další službou je dotační poradenství včetně rámcových programů, asistence při zahájení spolupráce ve výzkumné či aplikační sféře či monitoring nových vědeckých poznatků a technologických trendů. Součástí servisu je i pomoc při zajištění ochrany duševního vlastnictví.

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové

Jsme obecně prospěšná společnost založená Statutárním městem Hradec Králové. Poskytujeme pomoc jak začínajícím, tak již zkušeným podnikatelům. Prostřednictvím našich služeb podporujeme a rozvíjíme inovační aktivity našich klientů. Společnostem s inovačním potenciálem nabízíme pronájem kanceláří, prostor pro lehkou výrobu včetně základního vybavení a služeb. Poskytujeme konzultace při zakládání nových společností, při tvorbě podnikatelských záměrů, rozvojových plánů a při řešení otázek průmyslově-právní ochrany. Pomáháme se zaváděním výsledků výzkumu a vývoje do praktického využití. Jsme u růstu společností a u jejich vstupu na zahraniční trhy.
Začínajícím podnikatelům přinášíme jedinečné příležitosti prostřednictvím našich projektů, na kterých spolupracujeme s místními i mezinárodními partnery. Veškeré aktivity směrujeme k podpoře rozvoje podnikatelského prostření v Hradci Králové, Královéhradeckém kraji a v celé České republice. Úzce rovněž spolupracujeme s vysokými školami, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy.
Naším cílem je ulehčit začínajícím firmám vstup do podnikání, pomoci překlenout první léta existence, získat zákazníky a stát se prosperujícími společnostmi generujícími zisk a další pracovní místa.  Svým klientům pomáháme v růstu a prosperitě.  

TITC Technology Innovation Transfer Chamber

Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor TITC Technology Innovation Transfer Chamber společnosti VTP Brno, a.s., vznikl z iniciativy Krajské hospodářské komory jižní Moravy, za významného přispění VUT v Brně.

BIC Plzeň

BIC Plzeň – Podnikatelské a inovační centrum podporuje zakládání a rozvoj inovačního podnikání v plzeňském regionu již od roku 1992. Bylo založeno městem Plzeň a působí v rámci sítí pro podporu podnikání a inovací a spolupracuje s řadou dalších partnerů na regionální, národní i mezinárodní úrovni. BIC Plzeň je členem European Business and Innovation Centres Network (EBN) – sítě sdružující na mezinárodní úrovni podnikatelská a inovační centra. BIC Plzeň splňuje kritéria kvality stanovená Evropskou komisí a na základě auditu kvality EBN získal v roce 2015 možnost nadále využívat značku EC BIC - „European Community Business & Innovation Centre“- “EU|BIC Certificate”.

Asociace inovačního podnikání ČR

Systém inovačního podnikání v ČR (včetně členství a partnerství AIP ČR, z.s. v tuzemských a zahraničních organizacích: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s., CzechInno, z.s.p.o., Český svaz vědeckotechnických společností, z.s., Enterprise Europe Network ČR, ICSTI, Mezinárodní obchodní komora ČR, T.I.I., Transfera.cz)

Společnost vědeckotechnických parků ČR

Termín vědeckotechnické parky (VTP) je v podmínkách České republiky používán od roku 1990 souhrnně pro všechny druhy parků (center). Vědeckotechnické parky se profilují především do tří hlavních typů:

  • vědecký park (centrum)
  • technologický park (centrum)
  • podnikatelské a inovační centrum (mezi nimi členové sítěEuropean Business and Innovation Centre Network – BIC)
Zakladateli VTP jsou státní a regionální orgány, univerzity, výzkumné a vývojové organizace, průmyslové podniky, hospodářské komory, finanční instituce, soukromé firmy, sdružení a svazy. Vědeckotechnické parky vznikly a další jsou připravovány v prostředí vědeckovýzkumných pracovišť a v prostředí vysokých škol, vznikají z iniciativy výrobních, obchodních a dalších podnikatelských subjektů, v pohraničních oblastech, z iniciativy soukromých osob. Stávají se součástí regionálních rozvojových plánů a připravovaných strukturálních fondů.

Technologické centrum AV ČR

Technologické centrum Akademie věd České republiky (TC)vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob. TC je významným národním pracovištěm pro výzkumnou a inovační infrastrukturu a provádí orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií a inovací. Je zdrojem aktuálních informací o evropském výzkumu, vývoji a inovacích.  

Národní centrum Průmyslu 4.0

Přispět k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště do malých a středních podniků. Šířit osvětu o konceptu Průmyslu 4.0 a Společnosti 4.0 a poskytovat informace o technologických řešeních a dopadu technologického pokroku na společnost.

Technologické inovační centrum -Zlín

Technologické inovační centrum s.r.o. je společným podnikem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje. Jeho posláním je mimo jiné vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj inovačních firem. Co to znamená? V baťovském areálu v centru Zlína vznikly rekonstrukcí budovy číslo 23 moderní prostory pro podnikání. Budova, která kombinuje prvky tradiční baťovské architektury s odvážnými inovacemi, nese název Podnikatelské inovační centrum.

Opus Consulting

pus Consulting sa zameriava na organizačné poradenstvo, urbanizmus a územné plánovanie, personalistiku a ICT poradenstvo.

AMSP ČR

AMSP ČR-Asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov Českej republiky bola založená v r. 2001 a je hlavným reprezentantom najširšieho podnikateľského segmentu v ČR. Zastrešuje malé a stredné podniky (MSP), živnostníkov a ďalej spolky, cechy a združenia zastupujúce konkrétne profesijné záujmy malých podnikateľov.

ZČU v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je jedinou verejnou vysokou školou sídliacej v Plzenskom kraji. Univerzita má v súčasnosti 12-tisíc študentov, deväť fakúlt s takmer 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Uchádzači o štúdium na ZČU si môžu vyberať zo širokej ponuky bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov, pričom samozrejmosťou je možnosť výberu formy štúdia v podobe prezenčnej, kombinované alebo dištančné.

VŠB TUO

Vysoká škola banícka - Technická univerzita Ostrava, univerzita, ktorá už viac ako 165 rokov mení súčasnosť a budúcnosť technických a ekonomických odborov. Odovzdáva vedomosti, rozvíja zručnosti a vytvára priestor vedúce k profesijnému rastu jednotlivcov a rozvoju spoločnosti v oblasti technicko-ekonomického zamerania.

Arcit Consulting

Spoločnosť ArcIT pôsobí na trhu od roku 2016. Zaoberá sa implementáciou nástrojov a podnikových softvérov pre vyhodnotenie dát alebo správu digitálneho obsahu.

Statistica PRO

Nástroje TIBCO Spotfire a Statistica pre získavanie dôležitých informácií z dát, ktoré pomôžu firmám robiť lepšie rozhodnutia.

Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o.

Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o. ponúka široké portfólio konzultačných a poradenských služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Česká asociácia startupov

Česká asociácia startupov prepája ambiciózny podnikateľov s nadšenými investormi. Pomáha startupům rast a investorom chrániť investíciu.

ELA

Ela združuje právnické aj fyzické osoby elektronického a elektrotechnického priemyslu a subjekty, ktoré majú spoločné záujmy s elektrotechnickým priemyslom. Asociácia obhajuje záujmy zamestnávateľov na princípoch podnikateľské demokracie.

AVO

AVO je dobrovoľné združenie právnických a fyzických osôb, ktoré zastupuje záujmy predovšetkým tých subjektov, ktorých dosiahnuté výsledky výskumu a vývoja sú v prevažnej miere komerčne využívané. Je jediným združením v SR, ktoré reprezentuje aplikovaný výskum a vývoj v podnikateľskej sfére, teda výskum rozvíjaný a prevádzkovaný prevažne z privátnych zdrojov.

SMARTATELIER

SMARTATELIÉR pomáha budovať mestá vhodná pre život, ktorá sa neustále rozvíjajú v súlade s potrebami obyvateľov. Buduje mesto s obrazom budúceho vývoja spolu s dlhodobou víziou.

NC3

Národné centrum kompetencie pre kyberbezpečnosti vzniklo ako odpoveď na vysoký dopyt po prakticky využiteľným produktoch a riešeniach pre zaistenie kybernetickej bezpečnosti kritických a nekritických informačných infraštruktúr.

Platform Industrie 4.0. Österreich

Platform Industrie 4.0. Österreich uľahčuje realizáciu digitálnej transformácie v Rakúsku a zjednocuje komunitu Industry 4.0. Cieľom platformy je zabezpečiť a vytvoriť vysoko inovatívne priemyselnú výrobu a zvýšiť kvalitu zamestnanosti, a tým posilniť budúcu konkurencieschopnosť Rakúska.