Smart Business Festival SK 2018

Bratislava, hotel Bôrik, 19. 9. 2018

Pod záštitou Úřadu místopředsedy vlády ČR pro investice a informatiku, ve spolupráci s Ministerstvem hospodářství SR, Slovenskou obchodní a průmyslovou komorou, Slovenskou energetickou a inovační agenturou, společností vědeckotechnických parků ČR a HP Inc. Slovensko proběhla tato akce jako společné setkání zástupců zemí Visegrádské skupiny a Rakouska v rámci Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno.

Setkání slavnostně zahájil Pavel Švejda, člen řídicí rady sdružení CzechInno, prezident společnosti vědeckotechnických parků ČR a generální sekretář Asociace inovačního podnikání ČR. Smart Business Festivalu SK se zúčastnili hosté z Ministerstva hospodářství Slovenské republiky – Miriam Letašiová, generální ředitelka Sekce podnikatelského prostředí a inovací Ministersta hospodářství SR, Michaela Kollárová, ředitelka Sekce řízení investicí Úřadu podpředsedy vlády pro investice a informatiku a Artur Bobovnický, ředitel Sekce analýz, programů a mezinárodní spolupráce ze Slovenské inovační a energetické agentury a další významní hosté.

Pavel Švejda, člen řídicí rady sdružení CzechInno, prezident společnosti vědeckotechnických parků ČR a generální sekretář Asociace inovačního podnikání ČR po slavnostním zahájení Smart Business Festivalu se zamyslel nad uváděním inovací na trh. „Výzkum a vývoj má své standardní postupy a výsledky, inovace bohužel ne. Proto také pořádáme soutěž Inovace roku. Aby byl nový produkt úspěšný, musí být prodán a fungovat, jinak nemá smysl.“

 Pavel Švejda

Miriam Letašiová z MH SR
Generální ředitelka sekce podnikatelského prostředí a inovací resortu Miriam Letašiová z MH SR představila akční plán inovativního průmyslu, který bude předložen na jednání vlády ještě letos v září. Uvedla, že pro úspěšné uvedení akčního plánu do praxe dokázali posadit k jednomu stolu lidi z praxe a na druhou pracovníky z ministerstva, proto, aby byli schopni vyměnit si své názory a zkušenosti a domluvit se mezi sebou. Akční plán inovativního průmyslu vypracovalo Ministerstvo hospodářství (MH) SR v návaznosti na schválenou koncepci.
Michaela Kollárová, ředitelka Sekce řízení investicí Úřadu podpředsedy vlády pro investice a informatiku, rozvedla myšlenku, že mnoho firem čeká na investiční stimul. Je proto nevyhnutelná změna myšlení. Čerpání fondů často ztroskotá na neznalosti slovenského zákona. Z našeho ministerstva lze čerpat peníze, ale je potřeba zachovat úřední postup. Změny se nedají uskutečňovat ihned.
Michaela Kollárová z MH SR
IArtur Bobovnický ze Slovenské inovační a energetické agentury
Artur Bobovnický ze Slovenské inovační a energetické agentury se zasazoval o rozvoj vzdělávání. Podotkl, že mnoho podnikatelů se bojí jít do rizika „udělat nějakou chybu“, protože média tuto chybu rozmáznou a zkreslí.„Nemůžeme inovovat bez chyb, to už zmiňoval Eleon Musk. Novináři by měli chápat, co se děje a nezvýrazňovat jenom chyby. Snažíme se měnit myšlení, mladí se již nebojí změn a rizik.“
V bloku Investice do budoucnosti vystoupil Jozef Ridzik, z Úřadu podpředsedy vlády Slovenské republiky pro investice a informatiku. Hovořil o národním investičním plánu, pro který byla vzorem Velká Británie. „Vytvořili jsme nová legislativní pravidla, protože zástupci státního a soukromého sektoru je vnímali každý jinak. Na Slovensku je mnoho neprovázaných strategií, proto je důležitým prvním krokem vytvořit jejich mapu. Náš projekt Smart City skončil úspěchem, mnohé firmy se posléze etablovali na americkém trhu.“
Jozef Ridzik, z Úřadu podpředsedy vlády Slovenské republiky pro investice a informatiku
Martin Svoboda z MH SR, ředitel odboru inovací a aplikovaného výzkumu
Martin Svoboda z MH SR, ředitel odboru inovací a aplikovaného výzkumu hovořil o státní podpoře digitalizace a o Smart Cities. „Součástí snahy našeho odboru je změna přístupu a na ní navazující osvětová činnost.“
Livia Vašáková, ekonomická poradkyně Zastoupení Evropské komise v SR představila projekt Příprava lidí na digitální éru. „V digitalizaci je budoucnost, umělá inteligence, robotizace, internet věcí a vysoce výkonná počítačová technika mají velký vliv na samotnou podstatu práce a fungování společnosti. Lidem chybí digitální dovednosti. Úloha EU v datovém hospodářství a platformách je omezená, MSP zavádějí nové technologie jen v omezené míře. Jsou velké rozdíly v EU v oblasti inovací, Slovensko je bohužel v té slabší skupině. S finanční podporou EK v letech 2014-2020 je možné počítat s rozvojem sítí Wifi 4EU pro města a obce na volně přístupné hot spoty, rozvoji digitální infrastruktury, výzkum a podporu sociálního hospodářstvía  na výzkum a podporu digitálních technologií.“
Livia Vašáková, ekonomická poradkyně Zastoupení Evropské komise v SR
Petr Vítek z Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.
Petr Vítek se zaměřil na klíčové programy, které podporuje Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Položil důraz na spolupráci s celým světem kvůli standardizaci, na otevřená data a otevřená rozhraní. „Alfou a omegou je fungující komunikační síť. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest podporuje start upy od mentoringu a poradenství k projektu až po prezentaci na světových veletrzích.“
V bloku Lidé pro novou éru nejprve vystoupil Jan Prokš ze Svazu průmyslu a dopravy ČR s příspěvkem Lidé 4.0 a přístup k revoluci v potřebách vzdělanosti a trhu práce v ČR.

„Hlavní myšlenka pro úspěšný rozvoj Průmyslu 4.0 je naučit starší lidi komunikovat se stroji, rozšířit jejich digitální dovednosti, mladší naučit efektivně komunikovat se starší generací. Starší mohou předávat zkušenosti a mladší nové dovednosti. Vzdělání nekončí formálním ukončením studia, vzdělávat se musíme celý život.“

Jan Prokš ze Svazu průmyslu a dopravy ČR
Roland Sommer z Platform Industrie 4.0 Österreich 
Čestný host z Rakouska, z Platform Industrie 4.0 Österreich, Roland Sommer představil rakouské pojetí „Řešení potřeby turbulentních změn v oblasti kvalifikačních nároků.“ „Odbornost 4.0 neexistuje, je to svazek kompetencí“, profesionálních pro web 2.0 a mobilní zařízení, Internet věcí, doplňková výroba, robotika, použitelnost přes mezioborové kompetence jako je Ochrana dat, zaházení s „Big Daty“, inovační kompetence až po osobní, jako jsou celoživotní vzdělávání, sebeorganizace, zodpovědnost, jazykové a multikulturní znalosti, porozumění procesům.“
Martin Havlík ze Smart Ateliéru rozvedl téma umělé inteligence, která bude postupně nahrazovat některé pracovní pozice, aby uvolnila lidskou kapacitu pro kvalifikovanou práci, kterou stroje nezvládnou a zároveň lidi osvobodila od monotónní manuální dřiny. „Klademe důraz na spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem.“
Martin Havlík ze Smart Ateliéru
Michal Janovčík z Žilinské univerzity, vedoucí Regionálního centra transféru technologií a popularizace vědy Výzkumného centra Žilinské university
Michal Janovčík z Žilinské univerzity, vedoucí Regionálního centra transféru technologií a popularizace vědy Výzkumného centra Žilinské university představil spolupráci Výzkumného centra Žilinské univerzity s firemní praxí, např. při řešení rozšíření životnosti materiálů, vytvoření korozní mapy SR, posouzení dopadu nových technologií na kvalitu životního prostředí a další.
Ján Murgaš z Ústavu robotiky STU v Bratislavě seznámil posluchače s aktualitami ze slovenské kybernetiky a se studijními obory STU pro novou éru i se založením Národního centra robotiky SR. „Hlavními přínosy kybernetiky je zavedení modelování procesů ve všech oborech od technických věd po ekonomiku, sociologii. K doteď uznávaným pojmům přírodovědného obrazu světa hmotnost a energie kybernetika přinesla nový aspekt – informace.“

Ján Murgaš z Ústavu robotiky STU v Bratislavě

Pavol Kollár z Hewlett Packard Slovensko 
V bloku Futurologické poradenství nejprve vystoupil Pavol Kollár z Hewlett Packard Slovensko. Prezentoval nové technologie HP s důrazem na internetovou bezpečnost firemních provozů, s tím, že stejné bezpečnostní opatření vkládá společnost HP i do tiskáren pro domácnost, které jsou napojeny na internet.
Igor Paulíček ze Slovenské obchodní a průmyslové komory představil projekt Smart Factory HUB a její klíčové aktivity: e-learningovou platformu, která obsahuje materiály týkající se problematiky konceptu Industry 4.0 a SF inovací.

 

 

Igor Paulíček ze Slovenské obchodní a průmyslové komory
Andrej Lasz z Asociace průmyslových svazů
Andrej Lasz z Asociace průmyslových svazů hovořil o problémech aplikovaného výzkumu na Slovensku a o návrhu na řešení zdola. Zdůraznil nutnost vytvoření takových podmínek pro podnikatele a firmy, aby měly motivaci aplikovat P 4.0. Na příkladu společnosti Volkswagen představil řešení problémů ve výrobě v praxi, které je mnohdy účinnější než na univerzitách.
Mátyas Lazáry z Pannon Business Network Association, AM-Lab Digital Innovation Hub, Maďarsko promluvil na téma „Sdílené technologie jako cesta k rychlému digitálnímu pokroku a důležitosti zakládání Inovačních Hubů“.

 

 

 

Mátyas Lazáry z Pannon Business Network Association, AM-Lab Digital Innovation Hub, Maďarsko
Juraj Knopp ze Slovenské obchodní a průmyslové komory
V bloku Futurologické poradenství Tereza Šamanová za nepřítomného Luigi della Salla ze CEA-PME mluvila o přeshraniční podpoře digitální transformace firem – projektu DigitaliseSME jako šanci i pro Slovensko.

Juraj Knopp ze Slovenské obchodní a průmyslové komory seznámil posluchače s Enterprise Europe Network – SK, které pomáhá uvádět inovace na trh. EEN SK kombinuje znalosti mezinárodního podnikání se přehledem místního trhu proto, aby co nejlépe umístilo inovace na nové trhy.

Rastislav Tkáč za RPIC Prešov, člen EEN SK a Slovenské asociace podnikatelských a technologických inkubátorů představil pomoc a podporu inovačnímu podnikání v praxi.
Rastislav Tkáč za RPIC Prešov, člen EEN SK a Slovenské asociace podnikatelských a technologických inkubátorů
Petr Hladík, koordinátor sítě EEN Česká republika
Petr Hladík, koordinátor sítě EEN Česká republika hovořil na téma Poradenské služby EEN pro digitálně inovativní firmy. Jedním z jejich cílů je rozšiřovat řady inovačních společností.

Inovační společnosti v počátečních fázích svého vývoje jsou předem vybrány a tým manažerů TC spolu s externí skupinou odborníků jim pomáhá rozvíjet jejich podnikání.

Program se skládá ze seminářů, prezentací firem a individuálních setkání s představenstvem a manažery TC.

Tereza Šamanová, koordinátorka platformy  představila CEEInno – Středoevropskou platformu pro digitální inovace a její nástroje – Zvyšování povědomí a šíření best practices, fyzický a virtuální networking, regionální síť se specializací na digitální inovace. Zároveň nabídla účastníkům Smart Business Festivalu SK možnost zapojit se do platformy CEEInno a/nebo se propojit s jejími aktivitami.

 

Tereza Šamanová, koordinátorka platformy CEEInno 
Janette Štefánková, z Rozhlasu a televízie Slovenska.
Celým dnem provázela Janette Štefánková, z Rozhlasu a televízie Slovenska.
Podívejte se na zajímavé momenty ze Smart Business Festivalu SK Bratislava 2018 
 

Co je Platforma CEEInno?

Jde o neformální zájmové uskupení zainteresovaných subjektů z řad firem, orgánů veřejné moci, akademických institucí a vědeckovýzkumných organizací se společným zájmem o spolupráci v oblasti pokročilé digitalizace průmyslu, digitálních inovací a řešení jejích sociálních a ekonomických důsledků.