STŘEDOEVROPSKÁ PLATFORMA PRO DIGITÁLNÍ INOVACE!

Zájmové  sdružení CzechInno iniciovalo po dlouholetých zkušenostech z realizace svých projektů Vizionáři, Festival Exportu CZ, Smart Business Festival a Kyberneticka revoluce CZ založení neformálního uskupení zájemců o téma digitálních inovací a s nimi spojených ekonomických a společenských důsledků.

Platforma aktuálně rozšiřuje svou členskou základnu a zve všechny zájemce ke spolupráci v oblastech:

 • Rozvoj nových technologií
 • Práce s lidskými zdroji
 • Nové obchodní a marketingové strategie a platformové obchodní modely
 • Investice do digitální transformace
 • Fyzická a kybernetická bezpečnost digitálních systémů
 • Právní aspekty pokročilé digitalizace
 • Mezinárodní spolupráce na poli pokročilé digitalizace

Zveme k podávání přihlášek ke členství v platformě a diskuzi nad výše zmíněnými tématy na naší nově zřízené webové stránce www.ceeinno.eu.

Hlavní novinka pro rok 2018 je změna konceptu projektu Festival Exportu CZ  první Smart Business Festival SK v Bratislavě. Dále pokračuje projekt Kyberneticka revoluce CZ a v roce 2018 jeho druhý běh regionálních akcí s podtitulem „Lid versus roboti?“

 Hlavní činnosti Platformy CEEInno jako uskupení zainteresovaných subjektů z řad firem, orgánů veřejné moci, akademických a jiných vzdělávacích institucí a vědeckovýzkumných organizací se společným zájmem o spolupráci:

 • Podpora českých firem v edukaci, přijetí a implementaci principů „Průmyslu 4.0“ jako reakce na 4. průmyslovou (kybernetickou, robotickou) revoluci do firemní praxe
 • Nastolení celospolečenské diskuze na téma sociálních a ekonomických důsledků „Průmyslu 4.0“ na bázi kvalifikovaných údajů o aktuálním vývoji průmyslu a platformové ekonomiky
 • Propagace těchto témat prostřednictvím šíření best practices o dění ve firmách, výzkumných a akademických institucích, které mohou být zdrojem užitečných informací nebo vzorem pro ostatní
 • Zprostředkování kontaktů formou networkingu – jak ve formě fyzického setkávání všech aktérů, tak i jejich virtuálního propojení prostřednictvím on-line aplikace „DigInnoNet“ – regionální, národní i mezinárodní spolupráci na evropské i světové úrovni v oblasti pokročilé digitalizace, kybernetiky a robotiky a jejich sociálně-ekonomických důsledků
 • Podpora rozvoje a praktického využívání evaluačního modelu pro hodnocení připravenosti firem na digitální transformaci („Ready4 Industry4“).

Po stránce formální je členství aprobováno v návaznosti na:

 • Vyplnění dotazníku pro zájemce o členství (k dispozici online na ceeinno.eu)
 • Posouzení zájemce o členství jako subjektu kvalifikovaného pro členství v Platformě CEEInno (o splnění dále uvedených podmínek pro členství rozhoduje řídicí výbor Platformy)
 • Podpis Smlouvy o přistoupení k platformě CEEInno.

Členství v Platformě CEEInno není podmíněno úhradou členského poplatku. Členové si však mohou v rámci svého členství v Platformě objednat placené služby dle svých preferencí.

Více informací o aktivitách Platformy, aktuálním výčtu členů i jejich vzájemné spolupráci naleznete na www.ceeinno.eu