CZECHINNO JE SOUČÁSTÍ NOVÉHO PROJEKTU AGRIHUB CZ&SK A S NÍM I EVROPSKÉ KOMUNITY SMART AGRI HUBS

Praha, 5. 11. 2021: CzechInno spolu s dalšími sedmi partnery jsou novou součástí celoevropské projektové sítě SmartAgriHubs. Podařilo se jim uspět se společným projektem AgriHub made in CzechoSlovakia, jehož cílem je podpořit digitální transformaci zemědělského a potravinářského sektoru prostřednictvím realizace inovativních experimentů s digitálními technologiemi zaměřených na řešení aktuálních výzev například v oblasti správy půdního fondu, sledování růstu i distribuce plodin, řešení důsledků extrémních výkyvů počasí nebo mapování rozvoje zemědělských území. Nástrojem pro identifikaci a výběr relevantních projektů je série hackatonů, z nichž první je již otevřen.

Projekt AgriHub CZ&SK, zařazený do celoevropské sítě SmartAgriHubs, podporuje aktivity digitálních inovačních hubů v České republice a na Slovensku.  Umožní rychlejší rozvoj digitálních inovací v oblasti food & agri sektoru a usnadní realizaci inovativních experimentů (IE) v regionu spolu s pomocí pro zajištění jejich financování. Hlavní ideou dvanáctiměsíčního pilotního projektu je integrovat existující digitální inovační huby v Česku a na Slovensku se specializací na zemědělský a potravinářský sektor do celoevropské sítě podobně zaměřených organizací a umožnit interakci mezi hráči v oblasti digitálních inovací se stakeholdery v zemědělském výrobním řetězci (zemědělci, poradci, výrobci zemědělské techniky, výzkumníky a vývojáři) s cílem směřovat české a slovenské zemědělství blíže ke SmartFarmingu 4.0.

„CzechInno se již od svého založení profiluje jako inovační matchmaker a je nám proto velkým potěšením poskytnout své dosavadní zkušenosti k lepšímu propojení českého inovačního ekosystému se zemědělským a potravinářským sektorem s cílem podpořit chytrý a udržitelný rozvoj regionů,“ říká k zapojení sdružení CzechInno do projektu AgriHub CZ&SK členka řídicího výboru a výkonná ředitelka sdružení CzechInno Tereza Šamanová. „Digitální inovace v průmyslové výrobě nás nezachrání – pokud nebudeme dobře pečovat o inovativní rozvoj prvovýroby a při podpoře šíření inovací budeme opomíjet mimoměstské oblasti, inovační úroveň Česka jako celku nemá šanci se významně posunout kupředu. Právě tomu a také propojování komunit, které spolu dosud nedostatečně komunikují – tedy zemědělců a potravinářů a digitálních inovátorů – chceme napomoci projektem AgriHub CZ&SK.“  

AgriHub CZ&SK má ambice stát se platformou podporující různé hráče z oblasti průmyslu, vzdělávání, podpory start-upů, poradenského sektoru se zaměřením na zemědělství a služeb spojených se zaváděním SmartFarming 4.0. Cílem této platformy je vystavět plodné prostředí pro networking mezi organizacemi a jednotlivci, mobilizaci talentů ve firmách a v agri-food řetězcích a usnadnit jejich spolupráci. Toto úsilí by mělo napomoci tvorbě nového, chytrého a environmentálně příznivého a sociálně i ekonomicky více udržitelného zemědělství.

Do projektu AgriHub CZ&SK je zapojeno celkem 8 organizací – z ČR CzechInno, Plan4All, které je také koordinátorem projektu, Zemědělský svaz ČR a České centrum pro vědu a společnost, ze Slovenska Slovenská zemědělská univerzita v Nitře, Technická univerzita v Košicích, ADDSEN a dále také německé AGCO. Ty nabídnou své expertní kapacity a relevantní kompetence spolu s geografickým pokrytím projektu po celém Česku i Slovensku. Hlavní ambicí projektu je napomáhat rozvoji digitálních inovací v prostředí, které je relativně „digitálně nedospělé“ a současně řeší ve specifických podmínkách Střední Evropy řadu aktuálních výzev spojených mj. se sociálním vývojem a odlivem obyvatel ze zemědělských oblastí do měst. Strategií projektu je proto podpořit efektivní a progresivní přístupy a napomáhat regionům a specifickým odborným oblastem k hladkému přechodu do nového období, které zahrnuje nové sociální a klimatické výzvy.

V rámci projekt bylo v této souvislosti identifikováno 7 oblastí inovativních experimentů (IE), které by měly napomoci rychlejšímu růstu digitální zralosti v oblasti zemědělství a potravinářství a zahrnují tematiku od práce s půdou, energií a vodou, zvládání vlivů počasí nebo sledování produkce i distribuce zemědělských plodin a potravinářských komodit. Nástrojem k rozvoji těchto témat je série hackatonů jejichž cílem je rozpracování těchto témat a návrh jejich inovativního řešení s využitím digitálních technologií. Projekt AgriHub CZ&SK napomůže rozšíření témat dovnitř relevantních komunit, vytvoření komunikačních kanálů mezi farmáři a digitálními inovátory a podpoře lepšího provázání posledních výsledků výzkumu a nejnovějších inovací s potřebami zemědělského a potravinářského sektoru. Důležitou součástí také bude návrh nových obchodních modelů, jejichž využití povede k efektivnější komercializaci výsledků výzkumu.

Bližší informace o projektu AgriHub made in CzechoSlovakia jsou k dispozici na webu projektu: https://www.plan4all.eu/projects/agrihub-czsk/

Výčet výzev otevřených v rámci AgriHub INSPIRE Hackathonu je k dispozici na webu projektu zde.

CzechInno je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 k podpoře českého inovačního podnikání, zakladatelem a koordinátorem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, spoluzakladatelem Hubu pro digitální inovace (H4D)I, partnerem Cybersecurity Innovation Hubu (CIH) a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v každoroční organizaci:

  • soutěže Vizionáři, jejímž cílem je oceňovat inovativní počiny v českém podnikání,
  • festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival,
  • projektu na podporu obchodní a výzkumné spolupráce se třetími zeměmi pod názvem Smart Export Hub, která zahrnuje i výroční přehlídku informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Smart Export Forum a
  • série regionálních akcí, v r. 2020 pod názvem Digitální transformace 2020, určené k propagaci využívání pokročilých digitálních inovací a prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách i běžné společnosti.

Krom svých stabilních projektů je CzechInno zapojeno také do celé řady celoevropských projektů podpořených z programu EU na podporu výzkumu a inovací Horizont 2020, mezi které patří i projekt AgriHub CZ&SK, který je realizován pod grantovou smlouvou č. 2282300354-EXPAND-6.

Informace o činnosti sdružení CzechInno a všech jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz

 

Kontakt pro média:                                               David Kratochvíl, MBA – předseda řídicího výboru sdružení CzechInno

kratochvil@czechinno.cz, 774 220 272

X