PŘEHLED ČLENŮ

CzechInno, z.s.p.o.

CzechInno, z.s.p.o. , propojuje podnikatelské subjekty, výzkumné organizace a veřejnou správu za účelem prohloubení spolupráce v oblasti inovací.

Jihočeský vědeckotechnický park

Akciová společnost Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) byla založena Jihočeským krajem v roce 2008 za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transfer technologií do hospodářské praxe regionu.Posláním a smyslem JVTP je primárně podpora podnikání v regionu. JVTP firmám v nové budově poskytuje zázemí v podobě vybavených laboratoří, kanceláří, konferenčních prostor či technologických hal a zároveň zasídleným firmám zajišťuje vše potřebné k jejich činnosti. K službám vědeckotechnického parku patří zpracování podnikatelských plánů a studií, asistence při zpracování výzkumných a vývojových projektů či finančních plánů. Další službou je dotační poradenství včetně rámcových programů, asistence při zahájení spolupráce ve výzkumné či aplikační sféře či monitoring nových vědeckých poznatků a technologických trendů. Součástí servisu je i pomoc při zajištění ochrany duševního vlastnictví.

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové

Jsme obecně prospěšná společnost založená Statutárním městem Hradec Králové. Poskytujeme pomoc jak začínajícím, tak již zkušeným podnikatelům. Prostřednictvím našich služeb podporujeme a rozvíjíme inovační aktivity našich klientů. Společnostem s inovačním potenciálem nabízíme pronájem kanceláří, prostor pro lehkou výrobu včetně základního vybavení a služeb. Poskytujeme konzultace při zakládání nových společností, při tvorbě podnikatelských záměrů, rozvojových plánů a při řešení otázek průmyslově-právní ochrany. Pomáháme se zaváděním výsledků výzkumu a vývoje do praktického využití. Jsme u růstu společností a u jejich vstupu na zahraniční trhy.
Začínajícím podnikatelům přinášíme jedinečné příležitosti prostřednictvím našich projektů, na kterých spolupracujeme s místními i mezinárodními partnery. Veškeré aktivity směrujeme k podpoře rozvoje podnikatelského prostření v Hradci Králové, Královéhradeckém kraji a v celé České republice. Úzce rovněž spolupracujeme s vysokými školami, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy.
Naším cílem je ulehčit začínajícím firmám vstup do podnikání, pomoci překlenout první léta existence, získat zákazníky a stát se prosperujícími společnostmi generujícími zisk a další pracovní místa.  Svým klientům pomáháme v růstu a prosperitě.  

TITC Technology Innovation Transfer Chamber

Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor TITC Technology Innovation Transfer Chamber společnosti VTP Brno, a.s., vznikl z iniciativy Krajské hospodářské komory jižní Moravy, za významného přispění VUT v Brně.

BIC Plzeň

BIC Plzeň – Podnikatelské a inovační centrum podporuje zakládání a rozvoj inovačního podnikání v plzeňském regionu již od roku 1992. Bylo založeno městem Plzeň a působí v rámci sítí pro podporu podnikání a inovací a spolupracuje s řadou dalších partnerů na regionální, národní i mezinárodní úrovni.BIC Plzeň je členem European Business and Innovation Centres Network (EBN) – sítě sdružující na mezinárodní úrovni podnikatelská a inovační centra. BIC Plzeň splňuje kritéria kvality stanovená Evropskou komisí a na základě auditu kvality EBN získal v roce 2015 možnost nadále využívat značku EC BIC - „European Community Business & Innovation Centre“- “EU|BIC Certificate”.

Asociace inovačního podnikání ČR

Systém inovačního podnikání v ČR (včetně členství a partnerství AIP ČR, z.s. v tuzemských a zahraničních organizacích: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s., CzechInno, z.s.p.o., Český svaz vědeckotechnických společností, z.s., Enterprise Europe Network ČR, ICSTI, Mezinárodní obchodní komora ČR, T.I.I., Transfera.cz)

Společnost vědeckotechnických parků ČR

Termín vědeckotechnické parky (VTP) je v podmínkách České republiky používán od roku 1990 souhrnně pro všechny druhy parků (center). Vědeckotechnické parky se profilují především do tří hlavních typů:

  • vědecký park (centrum)
  • technologický park (centrum)
  • podnikatelské a inovační centrum (mezi nimi členové sítěEuropean Business and Innovation Centre Network – BIC)
Zakladateli VTP jsou státní a regionální orgány, univerzity, výzkumné a vývojové organizace, průmyslové podniky, hospodářské komory, finanční instituce, soukromé firmy, sdružení a svazy.Vědeckotechnické parky vznikly a další jsou připravovány v prostředí vědeckovýzkumných pracovišť a v prostředí vysokých škol, vznikají z iniciativy výrobních, obchodních a dalších podnikatelských subjektů, v pohraničních oblastech, z iniciativy soukromých osob. Stávají se součástí regionálních rozvojových plánů a připravovaných strukturálních fondů.

Technologické centrum AV ČR

Technologické centrum Akademie věd České republiky (TC)vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob.TC je významným národním pracovištěm pro výzkumnou a inovační infrastrukturu a provádí orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií a inovací. Je zdrojem aktuálních informací o evropském výzkumu, vývoji a inovacích. 

Národní centrum Průmyslu 4.0

Přispět k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště do malých a středních podniků. Šířit osvětu o konceptu Průmyslu 4.0 a Společnosti 4.0 a poskytovat informace o technologických řešeních a dopadu technologického pokroku na společnost.

Opus Consulting

Opus Consulting se zaměřuje na organizační poradenství, urbanismus a územní plánování, personalistiku a ICT poradenství.

ZČU v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí sídlící v Plzeňském kraji. Univerzita má v současné době 12 tisíc studentů, devět fakult s téměř 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Uchazeči o studium na ZČU si mohou vybírat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, přičemž samozřejmostí je možnost výběru formy studia v podobě prezenční, kombinované nebo distanční.

VŠB technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, univerzita, která už více než 165 let mění současnost a budoucnost technických a ekonomických oborů. Předává znalosti, rozvíjí dovednosti a vytváří prostor vedoucí k profesnímu růstu jednotlivců a rozvoji společnosti v oblasti technicko-ekonomického zaměření.

Arcit consulting

Společnost ArcIT působí na trhu od roku 2016. Zabývá se implementací nástrojů a podnikových softwarů pro vyhodnocení dat nebo správu digitálního obsahu.

Statistica PRO

Nástroje TIBCO Spotfire a Statistica pro získávání důležitých informací z dat, které pomohou firmám dělat lepší rozhodnutí.

Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o.

Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o. nabízí široké portfolio konzultačních a poradenských služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Česká asociace startupů

Česká asociace startupů propojuje ambiciózní podnikatele s nadšenými investory. Pomáhá startupům růst a investorům chránit investici.

ElA Blockchain

ElA sdružuje právnické i fyzické osoby elektronického a elektrotechnického průmyslu a subjekty, které mají  společné zájmy s elektrotechnickým průmyslem. Asociace hájí zájmy zaměstnavatelů na principech podnikatelské demokracie.

AVO

AVO je dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob, které zastupuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů.

SMARTATELIER

SMARTATELIÉR pomáhá budovat města vhodná pro život, která se neustále rozvíjejí v souladu s potřebami obyvatel. Buduje město s obrazem budoucího vývoje spolu s dlouhodobou vizí.

Národní centrum kompetence pro kyberbezpečnost

Národní centrum kompetence pro Kyberbezpečnost vzniklo jako odpověď na silnou poptávku po prakticky uplatnitelných produktech a řešeních pro zajištění kybernetické bezpečnosti kritických a nekritických informačních infrastruktur.

Platform Industrie 4.0. Österreich

Platform Industrie 4.0. Österreich usnadňuje realizaci digitální transformace v Rakousku a sjednocuje komunitu Industry 4.0. Cílem platformy je zajistit a vytvořit vysoce inovativní průmyslovou výrobu a zvýšit kvalitu zaměstnanosti, a tím posílit budoucí konkurenceschopnost Rakouska.

Masarykova Univerzita

Masarykova univerzita je česká univerzita se sídlem v Brně. Založena byla v roce 1919 jako druhá česká univerzita. Počtem studentů v akreditovaných studijních programech je druhou největší vysokou školu v České republice.

Keboola

Keboola je tvůrce cloudové platformy na zpracování dat. Propojuje data, lidi a systémy na jednom místě.

FundingBox

FundingBox je průvodce pro každého podnikatele, kterým pomáhá růst. Prostřednictvím specializovaných komunit poskytuje přístup k možnostem financování, znalostem a vazbám.

ECONET OPENFUNDING

ECONET OPENFUNDING zajišťuje nejen dotace, ale především rozvoj podnikání. Hlavní specializací jsou datační projekty výzev OP PIK - aplikace, ICT a sdílené služby.

SPACE SYSTEMS CZECH

Space Systems Czech s.r.o. se jako independent software vendor (ISV) zaměřuje na vývoj pokročilého software, který dokáže překvapivé věci. Konkrétně software pro řízení družic, on-line systém pro snadnou rezervaci lékařské péče, pokročilé plánování provozu či řešení založená na blockchainu.

ČESTA

Smíšená obchodní komora Česko-tichomořská aliance (ČESTA) je nevládní organizace podporující vztahy mezi Českou republikou a státy Tichomořské aliance (Mexiko, Kolumbie, Peru a Chile) a žadateli o členství (Panama, Kostarika a Ekvádor).

Czech Smart City Cluster

Czech Smart City Cluster (CSCC) vytváří jedinečné partnerství mezi firmami, státní správou, samosprávou, znalostními institucemi a obyvateli měst.

33A+

33A+ je česká společnost, která proměňuje průmyslové podniky na digitální a v oblasti Smart Factory zavádí vlastní unikátní řešení.

Industry Cluster 4.0

Industry Cluster 4.0 poskytuje přístup k výrobním firmám a technologickým lídrům a svou činností podporuje odborné vzdělávání.

Network Security Monitoring Cluster

Network Security Monitoring Cluster, družstvo (dále jen NSM Cluster) je kooperační odvětvové uskupení zaměřené na oblast bezpečnosti počítačových sítí a bezpečnosti v ICT.

BizGarden

BizGarden se specializuje na rozvoj a řízení Výzkumných, Vývojových a Inovačních činností v podnicích a institucích a také na účinnou podporu rozvoje přívětivého a podnětného prostředí pro tyto činnosti v ČR a v EU ve spolupráci se státními institucemi a agenturami a oborovými organizacemi, asociacemi a svazy.

PATRIC

PATRIC je mezinárodní centrum výzkumu pokročilých technologií a inovací se sídlem v Praze.

ICUK

ICUK je respektovaným spoluhráčem při transformaci Ústeckého kraje v místo, kde budou občané, studenti i podnikatelé rádi zůstávat, kam se budou vracet a kam budou také aktivně přicházet talentovaní lidé s chutí se na této změně podílet.

Technologické inovační centrum Zlín

Technologické inovační centrum s.r.o. je společným podnikem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje. Jeho posláním je mimo jiné vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj inovačních firem.

VDT Technology

Společnost VDT Technology a.s. je českou společností, která je díky partnerství s předními světovými dodavateli řešení a služeb významným lokálním partnerem se silným zázemím a týmem zkušených odborníků, který pomáhá zákazníkům rychle a efektivně se přizpůsobit novým trendům a zákonným požadavkům.

SIT Plzeň

SIT Plzeň již od roku 1998 vytrvale pracuje na usnadňování každodenního života obyvatel Plzně i zaměstnanců městských organizací. Díky dlouhodobé zkušenosti a znalosti veřejných služeb přicházís mnoha technologickými inovacemi podporujícími rozvoj chytrého města.

Alpdest

Alpdest je expert na digitální marketing v turistických regionech a destinacích.

DataFriends

DataFriends vyhodnocují a zpracovávají data, jsou Elite partner společnosti TIBCO Software Inc. pro Českou republiku a Slovensko.

Newton Media

Společnost NEWTON Media, a. s., je lídrem v oboru mediálních analýz a monitoringu médií ve střední Evropě.

CDTI Czech

CDTI Czech se zabývá servisem elektronických zařízení, od vstupní diagnostiky, přes výměnu vadných dílů a update SW až po výstupní kontrolu a diagnostiku.

Virtual Lab

Virtual Lab se zabývá nácvikem prezentačních dovedností ve virtuální realitě. Celý projekt Virtual Lab vychází z konceptu Holistic Management, pomocí kterého lze garantovaně zlepšit výkon firem, týmů i jednotlivců.

Holistic Management

Holistic Management je garantující zlepšení výkonu firem, týmů i jednotlivců za pomoci virtuální reality a dalších nejmodernějších postupů a technologií.

UnitX

UnitX integruje nejlepší dostupné technologie a pomáhá tvořit společnost budoucnosti. Zaměřuje se především na robotizací procesů (RPA), robotizaci komunikace (chatbot, voicebot) a Smart City Aplikace. Využívá pokročilé nástroje pro vyhodnocování sentimentu.

X