Prehľad členov

Jihočeský vědeckotechnický park

Akciová společnost Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) byla založena Jihočeským krajem v roce 2008 za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transfer technologií do hospodářské praxe regionu.Posláním a smyslem JVTP je primárně podpora podnikání v regionu. JVTP firmám v nové budově poskytuje zázemí v podobě vybavených laboratoří, kanceláří, konferenčních prostor či technologických hal a zároveň zasídleným firmám zajišťuje vše potřebné k jejich činnosti. K službám vědeckotechnického parku patří zpracování podnikatelských plánů a studií, asistence při zpracování výzkumných a vývojových projektů či finančních plánů. Další službou je dotační poradenství včetně rámcových programů, asistence při zahájení spolupráce ve výzkumné či aplikační sféře či monitoring nových vědeckých poznatků a technologických trendů. Součástí servisu je i pomoc při zajištění ochrany duševního vlastnictví.

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové

Jsme obecně prospěšná společnost založená Statutárním městem Hradec Králové. Poskytujeme pomoc jak začínajícím, tak již zkušeným podnikatelům. Prostřednictvím našich služeb podporujeme a rozvíjíme inovační aktivity našich klientů. Společnostem s inovačním potenciálem nabízíme pronájem kanceláří, prostor pro lehkou výrobu včetně základního vybavení a služeb. Poskytujeme konzultace při zakládání nových společností, při tvorbě podnikatelských záměrů, rozvojových plánů a při řešení otázek průmyslově-právní ochrany. Pomáháme se zaváděním výsledků výzkumu a vývoje do praktického využití. Jsme u růstu společností a u jejich vstupu na zahraniční trhy.
Začínajícím podnikatelům přinášíme jedinečné příležitosti prostřednictvím našich projektů, na kterých spolupracujeme s místními i mezinárodními partnery. Veškeré aktivity směrujeme k podpoře rozvoje podnikatelského prostření v Hradci Králové, Královéhradeckém kraji a v celé České republice. Úzce rovněž spolupracujeme s vysokými školami, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy.
Naším cílem je ulehčit začínajícím firmám vstup do podnikání, pomoci překlenout první léta existence, získat zákazníky a stát se prosperujícími společnostmi generujícími zisk a další pracovní místa.  Svým klientům pomáháme v růstu a prosperitě.  

TITC Technology Innovation Transfer Chamber

Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor TITC Technology Innovation Transfer Chamber společnosti VTP Brno, a.s., vznikl z iniciativy Krajské hospodářské komory jižní Moravy, za významného přispění VUT v Brně.

BIC Plzeň

BIC Plzeň – Podnikatelské a inovační centrum podporuje zakládání a rozvoj inovačního podnikání v plzeňském regionu již od roku 1992. Bylo založeno městem Plzeň a působí v rámci sítí pro podporu podnikání a inovací a spolupracuje s řadou dalších partnerů na regionální, národní i mezinárodní úrovni.BIC Plzeň je členem European Business and Innovation Centres Network (EBN) – sítě sdružující na mezinárodní úrovni podnikatelská a inovační centra. BIC Plzeň splňuje kritéria kvality stanovená Evropskou komisí a na základě auditu kvality EBN získal v roce 2015 možnost nadále využívat značku EC BIC - „European Community Business & Innovation Centre“- “EU|BIC Certificate”.

Asociace inovačního podnikání ČR

Systém inovačního podnikání v ČR (včetně členství a partnerství AIP ČR, z.s. v tuzemských a zahraničních organizacích: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s., CzechInno, z.s.p.o., Český svaz vědeckotechnických společností, z.s., Enterprise Europe Network ČR, ICSTI, Mezinárodní obchodní komora ČR, T.I.I., Transfera.cz)

Společnost vědeckotechnických parků ČR

Termín vědeckotechnické parky (VTP) je v podmínkách České republiky používán od roku 1990 souhrnně pro všechny druhy parků (center). Vědeckotechnické parky se profilují především do tří hlavních typů:

  • vědecký park (centrum)
  • technologický park (centrum)
  • podnikatelské a inovační centrum (mezi nimi členové sítěEuropean Business and Innovation Centre Network – BIC)
Zakladateli VTP jsou státní a regionální orgány, univerzity, výzkumné a vývojové organizace, průmyslové podniky, hospodářské komory, finanční instituce, soukromé firmy, sdružení a svazy.Vědeckotechnické parky vznikly a další jsou připravovány v prostředí vědeckovýzkumných pracovišť a v prostředí vysokých škol, vznikají z iniciativy výrobních, obchodních a dalších podnikatelských subjektů, v pohraničních oblastech, z iniciativy soukromých osob. Stávají se součástí regionálních rozvojových plánů a připravovaných strukturálních fondů.

Technologické centrum AV ČR

Technologické centrum Akademie věd České republiky (TC)vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob.TC je významným národním pracovištěm pro výzkumnou a inovační infrastrukturu a provádí orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií a inovací. Je zdrojem aktuálních informací o evropském výzkumu, vývoji a inovacích. 

Národní centrum Průmyslu 4.0

Přispět k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště do malých a středních podniků. Šířit osvětu o konceptu Průmyslu 4.0 a Společnosti 4.0 a poskytovat informace o technologických řešeních a dopadu technologického pokroku na společnost.

Opus Consulting

pus Consulting sa zameriava na organizačné poradenstvo, urbanizmus a územné plánovanie, personalistiku a ICT poradenstvo.

ZČU v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je jedinou verejnou vysokou školou sídliacej v Plzenskom kraji. Univerzita má v súčasnosti 12-tisíc študentov, deväť fakúlt s takmer 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Uchádzači o štúdium na ZČU si môžu vyberať zo širokej ponuky bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov, pričom samozrejmosťou je možnosť výberu formy štúdia v podobe prezenčnej, kombinované alebo dištančné.

VŠB TUO

Vysoká škola banícka - Technická univerzita Ostrava, univerzita, ktorá už viac ako 165 rokov mení súčasnosť a budúcnosť technických a ekonomických odborov. Odovzdáva vedomosti, rozvíja zručnosti a vytvára priestor vedúce k profesijnému rastu jednotlivcov a rozvoju spoločnosti v oblasti technicko-ekonomického zamerania.

Arcit Consulting

Spoločnosť ArcIT pôsobí na trhu od roku 2016. Zaoberá sa implementáciou nástrojov a podnikových softvérov pre vyhodnotenie dát alebo správu digitálneho obsahu.

Statistica PRO

Nástroje TIBCO Spotfire a Statistica pre získavanie dôležitých informácií z dát, ktoré pomôžu firmám robiť lepšie rozhodnutia.

Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o.

Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o. ponúka široké portfólio konzultačných a poradenských služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Česká asociácia startupov

Česká asociácia startupov prepája ambiciózny podnikateľov s nadšenými investormi. Pomáha startupům rast a investorom chrániť investíciu.

ElA Blockchain

Ela združuje právnické aj fyzické osoby elektronického a elektrotechnického priemyslu a subjekty, ktoré majú spoločné záujmy s elektrotechnickým priemyslom. Asociácia obhajuje záujmy zamestnávateľov na princípoch podnikateľské demokracie.

AVO

AVO je dobrovoľné združenie právnických a fyzických osôb, ktoré zastupuje záujmy predovšetkým tých subjektov, ktorých dosiahnuté výsledky výskumu a vývoja sú v prevažnej miere komerčne využívané. Je jediným združením v SR, ktoré reprezentuje aplikovaný výskum a vývoj v podnikateľskej sfére, teda výskum rozvíjaný a prevádzkovaný prevažne z privátnych zdrojov.

SMARTATELIER

SMARTATELIÉR pomáha budovať mestá vhodná pre život, ktorá sa neustále rozvíjajú v súlade s potrebami obyvateľov. Buduje mesto s obrazom budúceho vývoja spolu s dlhodobou víziou.

NC3

Národné centrum kompetencie pre kyberbezpečnosti vzniklo ako odpoveď na vysoký dopyt po prakticky využiteľným produktoch a riešeniach pre zaistenie kybernetickej bezpečnosti kritických a nekritických informačných infraštruktúr.

Platform Industrie 4.0. Österreich

Platform Industrie 4.0. Österreich uľahčuje realizáciu digitálnej transformácie v Rakúsku a zjednocuje komunitu Industry 4.0. Cieľom platformy je zabezpečiť a vytvoriť vysoko inovatívne priemyselnú výrobu a zvýšiť kvalitu zamestnanosti, a tým posilniť budúcu konkurencieschopnosť Rakúska.

Masarykova Univerzita

Masarykova univerzita je česká univerzita so sídlom v Brne. Založená bola v roku 1919 ako druhá česká univerzita. Počtom študentov v akreditovaných študijných programoch je druhou najväčšou vysokú školu v Českej republike.

Keboola

Keboola je tvorca cloudové platformy na spracovanie dát. Prepája dáta, ľudí a systémy na jednom mieste.

FundingBox

FundingBox je sprievodca pre každého podnikateľa, ktorým pomáha rásť. Prostredníctvom špecializovaných komunít poskytuje prístup k možnostiam financovania, znalostiam a vazbám.

ECONET OPENFUNDING

ECONET OPENFUNDING zaisťuje nielen dotácie, ale predovšetkým rozvoj podnikania. Hlavnou špecializáciou sú datační projekty výziev OP PIK - aplikácie, ICT a zdieľané služby.

SPACE SYSTEMS CZECH

Space Systems Czech s.r.o. sa ako independent softvér vendor (ISV) zameriava na vývoj pokročilého softvéru, ktorý dokáže prekvapivé veci. Konkrétne softvér pre riadenie družíc, on-line systém pre jednoduchú rezerváciu lekárskej starostlivosti, pokročilé plánovanie prevádzky či riešenia založené na blockchainu.

ČESTA

Zmiešaná obchodná komora Česko-tichomorská aliancie (cesta) je mimovládna organizácia podporujúca vzťahy medzi Slovenskou republikou a štátmi Tichomorské aliancie (Mexiko, Kolumbia, Peru a Čile) a žiadateľovi o členstvo (Panama, Kostarika a Ekvádor).

Czech Smart City Cluster

Czech Smart City Cluster (CSCC) vytvára jedinečné partnerstvo medzi firmami, štátnou správou, samosprávou, znalostnými inštitúciami a obyvateľmi miest.

33A+

33A + je česká spoločnosť, ktorá premieňa priemyselné podniky na digitálne a v oblasti Smart Factory zavádza vlastné unikátne riešenie.

Industry Cluster 4.0

Industry Cluster 4.0 poskytuje prístup k výrobným firmám a technologickým lídrom a svojou činnosťou podporuje odborné vzdelávanie.

Network Security Monitoring Cluster

Network Security Monitoring Cluster, družstvo (ďalej len NSM Cluster) je kooperačný odvetvovej zoskupenie zamerané na oblasť bezpečnosti počítačových sietí a bezpečnosti v ICT.

BizGarden

BizGarden sa špecializuje na rozvoj a riadenie Výskumných, Vývojových a Novátorských činností v podnikoch a inštitúciách a tiež na účinnú podporu rozvoja prívetivého a podnetného prostredia pre tieto činnosti v SR a v EÚ v spolupráci so štátnymi inštitúciami a agentúrami a obchodnými organizáciami, združeniami a zväzy.

PATRIC

PATRIC je medzinárodná centrum výskumu pokročilých technológií a inovácií so sídlom v Prahe.

ICUK

ICUK je rešpektovaným spoluhráčom pri transformácii Ústeckého kraja v miesto, kde budú občania, študenti aj podnikatelia radi zostávať, kam sa budú vracať a kam budú tiež aktívne prichádzať talentovaní ľudia s chuťou sa na tejto zmene podieľať.

Technologické inovačné centrum Zlín

Technologické inovačné centrum s.r.o. je spoločným podnikom Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne a Zlínskeho kraja. Jeho poslaním je okrem iného vytvárať podmienky pre vznik a rozvoj inovatívnych firiem.

VDT Technology

Spoločnosť VDT Technology a.s. je českou spoločnosťou, ktorá je vďaka partnerstvu s poprednými svetovými dodávateľmi riešení a služieb významným lokálnym partnerom so silným zázemím a tímom skúsených odborníkov, ktorý pomáha zákazníkom rýchlo a efektívne sa prispôsobiť novým trendom a zákonným požiadavkám.

SIT Plzeň

SIT Plzeň už od roku 1998 vytrvalo pracuje na uľahčovanie každodenného života obyvateľov Plzne aj zamestnancov mestských organizácií. Vďaka dlhodobej skúsenosti a znalosti verejných služieb prichádzaš mnohými technologickými inováciami podporujúcimi rozvoj chytrého mesta.

Alpdest

Alpdest je expert na digitálne marketing v turistických regiónoch a destináciách.

DataFriends

DataFriends vyhodnocujú a spracúvajú dáta, sú Elite partner spoločnosti TIBCO Software Inc. pre Českú republiku a Slovensko.

Newton Media

Spoločnosť NEWTON Media, a. S., Je lídrom v odbore mediálnych analýz a monitoringu médií v strednej Európe.

CDTI Czech

CDTI Czech sa zaoberá servisom elektronických zariadení, od vstupnej diagnostiky, cez výmenu chybných dielov a update SW až po výstupnú kontrolu a diagnostiku.

Virtual Lab

Virtual Lab sa zaoberá nácvikom prezentačných zručností vo virtuálnej realite. Celý projekt Virtual Lab vychádza z konceptu Holistic Management, pomocou ktorého je možné garantovane zlepšiť výkon firiem, tímov i jednotlivcov.

Holistic Management

Holistic Management je garantujúci zlepšenie výkonu firiem, tímov i jednotlivcov za pomoci virtuálnej reality a ďalších najmodernejších postupov a technológií.

UnitX

UnitX integruje najlepšie dostupné technológie a pomáha tvoriť spoločnosť budúcnosti. Zameriava sa predovšetkým na robotizácie procesov (RPA), robotizáciu komunikácie (chatbot, voicebot) a Smart City Aplikácie. Využíva pokročilé nástroje pre vyhodnocovanie sentimentu.

X