Smart Business Festival SK 2018

Bratislava, hotel Bôrik, 19. 9. 2018

 

Pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatiku, v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Slovenskou obchodnou a priemyslovou komorou, Slovenskou energetickou a inovačnou agentúrou, spoločnosťou vedecko-technických parkov ČR a HP Inc. Slovensko sa konal Smart Business Festival Bratislava 2018 ako spoločné stretnutie zástupcov krajín Vyšehradskej skupiny a Rakúska v rámci Stredoeurópskej platformy pre digitálne inovácie CEEInno.

Stretnutie slávnostne zahájil Pavel Švejda, člen riadiacej rady združenia CzechInno, prezident spoločnosti vedecko-technických parkov ČR a generálny sekretár Asociace inovačního podnikání ČR. Podujatia sa zúčastnili hostia z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky – Miriam Letašiová, generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR, Michaela Kollárová, riaditeľka Sekcie riadenia investícií Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatiku a Artur Bobovnický, riaditeľ Sekcie analýz, programov a medzinárodnej spolupráce zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a ďalší významní hostia.

Pavel Švejda, člen riadiacej rady združenia CzechInno, prezident spoločnosti vedecko-technických parkov ČR a generálny sekretár Asociace inovačního podnikání ČR, sa po slávnostnom zahájení Smart Business Festivalu zamyslel nad uvádzaním inovácií na trh. „Výskum a vývoj má svoje štandardné postupy a výsledky, inovácie, bohužiaľ, nie. Preto tiež organizujeme súťaž Inovácie roku. Aby bol nový produkt úspešný, musí byť predaný a fungovať, inak nemá zmysel.“

 Pavel Švejda

Miriam Letašiová z MH SR

Generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR Miriam Letašiová predstavila akčný plán inovatívneho priemyslu, ktorý bude predložený na jednanie vlády ešte tento rok v septembri. Uviedla, že sa na úspešné uvedenie akčného plánu do praxe dokázali posadiť za jeden stôl ľudia praxe s pracovníkmi z ministerstva, preto, aby boli schopní vymeniť si názory a skúsenosti a dohovoriť sa medzi sebou. Akčný plán inovatívneho priemyslu vypracovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v nadväznosti na schválenú koncepciu.

Michaela Kollárová, riaditeľka Sekcie riadenia investícií Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatiku, rozvinula myšlienku, že veľa firiem čaká na investičný stimul. Preto je nevyhnutná zmena myslenia. Čerpanie fondov často stroskotá na neznalosti slovenského zákona. Z nášho ministerstva je možné čerpať peniaze, ale je potrebné zachovať úradný postup. Zmeny sa nedajú uskutočňovať ihneď.

Michaela Kollárová z MH SR

Artur Bobovnický zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

Artur Bobovnický zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry sa zasadzoval o rozvoj vzdelávania. Podotkol, že mnoho podnikateľov sa bojí ísť do rizika „urobiť nejakú chybu“, pretože média túto chybu rozmažú a skreslia. „Nemôžeme inovovať bez chýb, to už zmieňoval Eleon Musk. Novinári by mali chápať, čo sa deje a nezvýrazňovať iba chyby. Snažíme sa meniť myslenie, mladí sa už neboja zmien a rizík.“

V bloku Investície do budúcnosti vystúpil Jozef Ridzik, z Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatiku. Hovoril o národnom investičnom pláne, ktorého vzorom sa stala Veľká Británia. „Vytvorili sme nové legislatívne pravidlá, pretože zástupcovia štátneho a súkromného sektoru ich vnímali každý inak. Na Slovensku je veľa nepreviazaných stratégií, preto je dôležitým prvým krokom vytvoriť ich mapu. Náš projekt Smart City skončil úspechom, mnohé firmy sa postupne etablovali na americkom trhu.“

 

Jozef Ridzik, z Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatiku

Martin Svoboda z MH SR, riaditeľ odboru inovácií a aplikovaného výskumu

Martin Svoboda z MH SR, riaditeľ odboru inovácií a aplikovaného výskumu hovoril o štátnej podpore digitalizácie a o Smart Cities. „Súčasťou snahy nášho odboru je zmena prístupu a na ňu nadväzujúca osvetová činnosť.“

Livia Vašáková, ekonomická poradkyňa Zastúpenia Európskej komisie v SR, predstavila projekt Príprava ľudí na digitálnu éru. „V digitalizácii je budúcnosť, umelá inteligencia, robotizácia, internet vecí a vysoko výkonná počítačová technika majú veľký vplyv na samotnú podstatu práce a fungovanie spoločnosti. Ľuďom chýbajú digitálne znalosti. Úloha EÚ v dátovom hospodárstve a platformách je obmedzená, MSP zavádzajú nové technológie iba v obmedzenej miere. Sú veľké rozdiely v EÚ v oblasti inovácií, Slovensko je, bohužiaľ, v tej slabšej skupine. S finančnou podporou EK, v rokoch  2014-2020, je možné počítať s rozvojom sietí Wifi 4EU pre mestá a obce na voľne prístupné hot spoty, s rozvojom digitálnej infraštruktúry, výskumu a s podporou sociálneho hospodárstva  na výskum a podporu digitálnych technológií.“

Livia Vašáková, ekonomická poradkyňa Zastúpenia Európskej komisie v SR

Petr Vítek z Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Petr Vítek sa zameral na kľúčové programy, ktoré podporuje Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Zdôraznil spoluprácu s celým svetom kvôli štandardizácii, na otvorené dáta a otvorené rozhrania. „Alfou a omegou je fungujúca komunikačná sieť. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest podporuje start upy od mentoringu a poradenstva pri projekte až po prezentáciu na svetových veľtrhoch.“

V bloku Ľudia pre novú éru najskôr vystúpil Jan Prokš zo Svazu průmyslu a dopravy ČR s príspevkom Ľudia 4.0 a prístup k revolúcii v potrebách vzdelanosti a trhu práce v ČR.

„Hlavnou myšlienkou pre úspešný rozvoj Priemyslu 4.0 je naučiť starších ľudí komunikovať so strojmi, rozšíriť ich digitálne znalosti, mladších naučiť efektívne komunikovať so staršou generáciou. Starší môžu predávať skúsenosti a mladší nové znalosti. Vzdelanie nekončí formálnym ukončením štúdia, vzdelávať sa musíme celý život.“

Jan Prokš zo Svazu průmyslu a dopravy ČR

Roland Sommer z Platform Industrie 4.0 Österreich 

Čestný hosť z Rakúska, z Platform Industrie 4.0 Österreich, Roland Sommer, predstavil rakúske poňatie „Riešenie potreby turbulentných zmien v oblasti kvalifikačných nárokov.“ „Odbornosť 4.0 neexistuje, je to zväzok kompetencií“, profesionálnych pre web 2.0 a mobilné zariadenia, Internet vecí, doplnková výroba, robotika, použiteľnosť cez medziodborové kompetencie ako je Ochrana dát, zaobchádzanie s „Big Dátami“, inovačné kompetencie až po osobné, akými sú celoživotné vzdelávanie, sebaorganizácia, zodpovednosť, jazykové a multikultúrne znalosti, porozumenie procesom.“

Martin Havlík, zo Smart Ateliéru, rozviedol tému umelej inteligencie, ktorá bude postupne nahrádzať niektoré pracovné pozície, aby uvoľnila ľudskú kapacitu pre kvalifikovanú prácu, ktorú stroje nezvládnu a zároveň ľudí oslobodila od monotónnej manuálnej driny. „Kladieme dôraz na spolupráci medzi súkromným a verejným sektorom.“

Martin Havlík zo Smart Ateliéru

Michal Janovčík zo Žilinskej univerzity, vedúci Regionálneho centra transferu technológií a popularizácie vedy Výskumného centra Žilinskej univerzity

Michal Janovčík zo Žilinskej univerzity, vedúci Regionálneho centra transferu technológií a popularizácie vedy Výskumného centra Žilinskej univerzity, predstavil spoluprácu Výskumného centra Žilinskej univerzity s firemnou praxou, napr. pri riešení rozšírenia životnosti materiálov, vytvorení koróznej mapy SR, posúdení dopadu nových technológií na kvalitu životného prostredia a ďalšie.

Ján Murgaš, z Ústavu robotiky STU v Bratislave, zoznámil poslucháčov s aktualitami zo slovenskej kybernetiky a so študijnými odbormi STU pre novú éru i so založením Národného centra robotiky SR. „Hlavnými prínosmi kybernetiky je zavedenie modelovania procesov vo všetkých odboroch, od technických vied po ekonomiku, sociológiu. K doposiaľ uznávaným pojmom prírodovedného obrazu sveta hmotnosť a energia, priniesla kybernetika nový aspekt – informácie.“

Ján Murgaš z Ústavu robotiky STU v Bratislave

Pavol Kollár z Hewlett Packard Slovensko 

V bloku Futurologické poradenstvo najskôr vystúpil Pavol Kollár z Hewlett Packard Slovensko. Prezentoval nové technológie HP s dôrazom na internetovú bezpečnosť firemných prevádzok, s tým, že rovnaké bezpečnostné opatrenia vkladá spoločnosť HP i do tlačiarní pre domácnosť, ktoré sú napojené  na internet.

Igor Paulíček zo Slovenskej obchodnej a priemyslovej komory predstavil projekt Smart Factory HUB a jej kľúčové aktivity: e-learningovú platformu, ktorá obsahuje materiály týkajúce sa problematiky konceptu Industry 4.0 a SF inovácií.

 

 

 

Igor Paulíček zo Slovenskej obchodnej a priemyslovej komory

Andrej Lasz z Asociácie priemyslových zväzov

Andrej Lasz, z Asociácie priemyslových zväzov, hovoril o problémoch aplikovaného výskumu na Slovensku a o návrhu na riešenia zdola. Zdôraznil nutnosť vytvorenia takých podmienok pre podnikateľov a firmy, aby mali motiváciu aplikovať P 4.0. Na príklade spoločnosti Volkswagen predstavil riešenie problémov vo výrobe v praxi, ktoré sú veľakrát účinnejšie než na univerzitách.

Mátyas Lazáry, z Pannon Business Network Association, AM-Lab Digital Innovation Hub, Maďarsko, prehovoril na tému „Zdieľané technológie ako cesta k rýchlemu digitálnemu pokroku a dôležitosti zakladania Inovačných Hubov“.

 

 

 

Mátyas Lazáry z Pannon Business Network Association, AM-Lab Digital Innovation Hub, Maďarsko

Juraj Knopp zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

V bloku Futurologické poradenstvo, Tereza Šamanová za neprítomného Luigi della Salla zo CEA-PME, hovorila o cezhraničnej podpore digitálnej transformácie firiem – projektu DigitaliseSME ako šanci aj pre Slovensko.

Juraj Knopp, zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, zoznámil poslucháčov s Enterprise Europe Network – SK, ktoré pomáha uvádzať inovácie na trh. EEN SK kombinuje znalosti medzinárodného podnikania s  prehľadom miestneho trhu preto, aby čo najlepšie umiestnilo inovácie na nové trhy.

Rastislav Tkáč za RPIC Prešov, člen EEN SK a Slovenskej asociácie podnikateľských a technologických inkubátorov, predstavil pomoc a podporu inovačnému podnikaniu v praxi.

 

 

Rastislav Tkáč za RPIC Prešov, člen EEN SK a Slovenskej asociácie podnikateľských a technologických inkubátorov

Petr Hladík, koordinátor siete EEN Česká republika

Petr Hladík, koordinátor siete EEN Česká republika, hovoril na tému Poradenské služby EEN pre digitálne inovatívne firmy. Jedným z ich cieľov je rozširovať rady inovačných spoločností.

Inovačné spoločnosti sú dopredu vybraté, v počiatočných fázach svojho vývoja, a tím manažérov TC, spolu s externou skupinou odborníkov, im pomáha rozvíjať podnikanie.

Tereza Šamanová, koordinátorka platformy, predstavila CEEInno – Stredoeurópsku platformu pre digitálne inovácie a jej nástroje – Zvyšovanie povedomia a šírenie best practices, fyzický a virtuálny networking, regionálnu sieť so špecializáciou na digitálne inovácie. Zároveň ponúkla účastníkom Smart

 

Tereza Šamanová, koordinátorka platformy CEEInno 

Janette Štefánková, z Rozhlasu a televízie Slovenska.

Celý festival moderovala Janette Štefánková, z Rozhlasu a televízie Slovenska.

Pozrite si zaujímavé momenty zo Smart Business Festivalu SK Bratislava 2018 

 

Čo je Platforma CEEInno?

Ide o neformálne záujmové zoskupenie zainteresovaných subjektov z radov firiem, orgánov verejnej moci, akademických inštitúcií a vedeckovýskumných organizácií so spoločným záujmom o spoluprácu v oblasti pokročilej digitalizácie priemyslu, digitálnych inovácií a riešení ich sociálnych a ekonomických dôsledkov.