STREDOEURÓPSKA PLATFORMA NA DIGITÁLNE INOVÁCIE!

Záujmové  združenie CzechInno iniciovalo, po dlhoročných skúsenostiach z realizácie svojich projektov Vizionáři, Festival Exportu CZ, Smart Business Festival a Kyberneticka revoluce CZ, založenie neformálneho zoskupenia záujemcov o tému digitálnych inovácií a s nimi spojených ekonomických a spoločenských dôsledkov.

Platforma aktuálne rozširuje svoju členskú základňu a pozýva všetkých záujemcov o spoluprácu v oblastiach:

 • Rozvoja nových technológií
 • Práce s ľudskými zdrojmi
 • Nových obchodných a marketingových stratégiía platformových obchodných modelov
 • Investícií do digitálnej transformácie
 • Fyzickej a kybernetickej bezpečnostidigitálnych systémov
 • Právnych aspektov pokročilej digitalizácie
 • Medzinárodnej spoluprácena poli pokročilej digitalizácie

Pozývame Vás k podávaniu prihlášok na členstvo v platforme a diskusiu nad vyššie spomenutými témami na novo vytvorenej webovej stránke www.ceeinno.eu.

Okrem projektu Kybernetická revoluce CZ a jeho druhého behu regionálnych akcií v Českej republike s podtitulom „Ľud versus roboti?“ sú novinkou na rok 2018 najmä zmena konceptu projektu Festival Exportu CZ  ako aj prvý Festival inteligentného podnikania/Smart Business Festival SK v Bratislave.

Základným účelom vytvorenia platformy CEEInno ako zoskupenia zainteresovaných subjektov z radu firiem, orgánov verejnej moci, akademických a iných vzdelávacích inštitúcií a vedeckovýskumných organizácií so spoločným záujmom o spoluprácu je:  

 • Podpora českých a slovenských firiemv edukácii, prijatí a implementácii princípov „Priemyslu 4.0“ ako reakcie na 4. priemyselnú (kybernetickú, robotickú) revolúciu do firemnej praxe,
 • Nastolenie celospoločenskej diskusiena tému sociálnych a ekonomických dôsledkov „Priemyslu 4.0“ na báze kvalifikovaných údajov o aktuálnom vývoji priemyslu a platformovej ekonomiky,
 • Propagácia týchto tém prostredníctvom šírenia best practiceso dianí vo firmách, výskumných a akademických inštitúciách, ktoré môžu byť zdrojom užitočných informácií alebo vzorom pre ostatných,
 • Sprostredkovanie kontaktov formou networkingu– či už formou fyzických stretnutí všetkých aktérov, tak aj ich virtuálneho prepojenia prostredníctvom on-line aplikácie „DigInnoNet“ – regionálnej, národnej i medzinárodnej spolupráce na európskej i svetovej úrovni v oblasti pokročilej digitalizácie, kybernetiky a robotiky a ich sociálne-ekonomických dôsledkov,
 • Podpora rozvoja a praktického využívania evakuačného modeluna hodnotenie pripravenosti firiem na digitálnu transformáciu („Ready4 Industry4“).

Po stránke formálnej je členstvo aprobované v nadväznosti na:

 • Vyplnenie dotazníka pre záujemcu o členstvo (k dispozícii online na eu),
 • Posúdení záujemcu o členstvo ako subjektu kvalifikovaného na členstvo v Platforme CEEInno (o splnení ďalej uvedených podmienok na členstvo rozhoduje riadiaci výbor Platformy)
 • Podpis Zmluvy o pristúpení k platforme CEEInno.

Členstvo v Platforme CEEInno nie je podmienené úhradou členského poplatku. Členovia si však môžu v rámci svojho členstva v Platforme objednať platené služby podľa svojich preferencií.

Viac informácií o aktivitách Platformy, aktuálnom počte členov i ich vzájomnej spolupráci nájdu záujemci na www.ceeinno.eu

 

X