Program

Festival inteligentného podnikania: festivalové podujatie na podporu inovatívnych prístupov v podnikaní

Hotel Bôrik Bratislava, 24. septembra 2019

PROGRAM 

Prednášková sála
8:30 – 9:00Príchod a registrácia účastníkov
9:00 – 9:45 Slávnostné zahájenie Smart Business Festivalu SK – Úvodné slová
Mgr. Tereza Šamanová, koordinátorka Platformy CEEInno a výkonná riaditeľka združenia CzechInno

PhDr. Radoslav Repa, generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu

Mgr. Martin Svoboda, riaditeľ odboru inovácií a aplikovaného výskumu, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mgr. Erika Lindauerová, generálna riaditeľka, HP Inc. Slovakia

Ing. Artur Bobovnický, CSc., riaditeľ sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Ing. Juraj Paľa, riaditeľ Útvaru Európskej únie, Slovenská obchodná a priemyselná komora

9:45 – 10:00Debata úvodných rečníkov na tému Digitálne výzvy pre Slovensko
Voľný priestor pre otázky a odpovede
10:00 – 11:00Blok Investície do budúcnosti
·        Podpora zo strany štátu a Európskej komisie po roku 2020 so zameraním na rozvoj digitalizácie a smart biznisu

·        Kaskádové financovanie

·        Konkrétne príklady dobrej praxe z biznisu a skúsenosti zahraničných aj tuzemských investorov

·        Inšpirácie na podporu firiem pri prechode na vyššie stupne digitalizácie

Mgr. Martin Svoboda, riaditeľ odboru inovácií a aplikovaného výskumu Ministerstva hospodárstva SR: Aktuality v oblasti podpory rozvoja slovenských digitálnych inovácií

Ing. Tomáš Varadínek, oddelenie konzultačných činností, Slovenská inovačná a energetická agentúra: Podpora inovácií v slovenských firmách

Ing. Juraj Paľa, riaditeľ Útvaru Európskej únie: Sieť Enterprise Europe Network Slovensko, súčasnosť a budúcnosť jej služieb pre firmy

Maria Roca, FundingBox: Kaskádové financovanie a pozitívne skúsenosti z Európy

11:00 – 12:00Blok Investície do bezpečnej budúcnosti
·        Možnosti posilnenia pozície firmy s využitím digitálnych nástrojov

·        Kybernetická bezpečnosť digitálnych riešení ako conditio sine qua non

·        Spoľahlivé digitálne zariadenia

·        Nebezpečia virtuálneho sveta

Mgr. Erika Lindauerová, HP Inc. Slovakia: Bezpečnosť je megatrend. Týka sa však každého z nás.

Ing. Tomáš Karásek, Ph.D., IT4Innovations národné superpočítačové centrum Vysokej školy banskej – Technickej univerzity Ostrava: Projekt Cloudifacturing ako účinná pomoc na uľahčenie prístupu k superpočítačovým kapacitám a  príklad dobrej praxe v oblasti kaskádového financovania pre MSP

Ing. Ebert Van Vonderen, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach: Projekt RIMA – Robotics for Infrastructure Inspection and Maintenance: príklad kaskádového financovania aj pre slovenské firmy

Mgr. Tereza Šamanová, Platforma CEEInno: Aktivity Platformy CEEInno, sieť českých digitálnych inovačných hubov a budúcnosť českého digitálneho podnikania

12:00 – 12:30Obedová prestávka
12:30 – 13:00Inšpiratívna keynote reč
Prof. Peter Staněk, Slovenská akadémia vied: Digitálne výzvy pre Slovensko
13:00 – 13:15Diskuzia Digitálne výzvy pre Slovensko
Voľný priestor pre otázky a odpovede
13:15 – 14:00Blok Dôvera 4.0
·        Blockchain ako technológia posilňujúci dôveru v medzinárodných obchodných transakciách

·        Právna istota v digitálnom svete

·        Sociálne aspekty digitálneho veku

·        Zmeny v spôsobe komunikácie s využitím digitálnych prostriedkov

Ing. Jiří Holoubek, FENg., prezident Elektrotechnickej asociácie Českej republiky: Platforma ELA pre priemyslové aplikácie umožňujúce využívanie blockhainových technológií v priemysle

Mgr. Igor Paulíček, Ph.D., Útvar medzinárodnej spolupráce Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory: Smart Factory Hub – výsledky a skúsenosti s projektom

Marek Môcik, prezident BLOCKHAIN Slovakia: Ako v BLOCKCHAIN Slovakia prispievame k dôvere v digitálnom svete

14:00 – 14:30Blok Digitálne inovačné huby – zahraničné príklady dobrej praxe
Prehliadka činnosti zahraničných Digitálnych inovačných hubov – Centier pre digitálne inovácie
14:30Ukončenie prednáškovej časti festivalu

 

14:30 – 15:30B2B Sekcia
  Organizovaná séria B2B stretnutí

 

Expozičná sála
8:30 – 16:00Expozície firiem – výrobcov smart produktov a poskytovateľov smart služieb

 

14:30 – 16:00Recepcia pre VIP hosťov Smart Business Festivalu SK 2019

 

 

X